3 Steps to Symfony2 Form Mastery

https://speakerdeck.com/bschussek/3-steps-to-symfony2-form-mastery