Symfony2 cheatsheet

http://www.symfony2cheatsheet.com/