Amazon AWS – 11 9’s of reliability?

Amazon AWS – 11 9’s of reliability?