Sluggable, Timestampable, etc. in Symfony 2

http://www.kiwwito.com/article/sluggable-timestampable-etc-in-symfony-2