Symfony2 deployment checklist

http://www.symfony2-checklist.com/