Parkinson’s Law of Triviality

Law of triviality Parkinson’s law bikeshedding   “Work expands so as to fill the time available for its completion” “Praca rozszerza się tak, aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie”